Leveringsvoorwaarden NL

A. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. OK Solutions: gebruiker van deze voorwaarden;
2. De wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij OK Solutions producten afneemt of
hierover met OK Solutions in contact treedt;
3. Opdracht: de opdracht van de wederpartij aan OK Solutions tot levering van producten, in welke vorm
dan ook;
4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij OK Solutions zich jegens de wederpartij verbindt tot het
leveren van producten;
5. Producten: alle ter uitvoering van een overeenkomst door OK Solutions aan de wederpartij geleverde
of te leveren (gebruikte) machines.

B. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van OK Solutions aan de wederpartij, op
alle opdrachten van de wederpartij aan OK Solutions en op alle overeenkomsten tussen OK Solutions
en de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet
van toepassing.
4. Mocht enige bepaling in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan tast dit de geldigheid
van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Nietige of vernietigde bepalingen zullen
worden omgezet in geldige bepalingen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

C. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen van OK Solutions zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en hebben
een geldigheid van 30 dagen na dagtekening.
2. Een aanbieding kan door OK Solutions worden ingetrokken en/of door een nieuwe aanbieding
vervangen worden.

D. OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst komt tot stand indien OK Solutions de aan haar verstrekte opdracht schriftelijk
danwel anderszins heeft aanvaard.
2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van OK Solutions binden OK
Solutions niet dan nadat en voor zover deze door OK Solutions schriftelijk zijn bevestigd.
3. Overeenkomsten worden door OK Solutions aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt.
4. OK Solutions is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst zekerheid van de
wederpartij te verlangen.

E. MONSTERS EN MODELLEN
1. Is door OK Solutions aan de wederpartij een monster, model of foto getoond of verstrekt, dan wordt
dit monster, model of foto vermoed slechts als aanduiding van een te leveren product te zijn verstrekt
en hoeft het te leveren product hiermee niet overeen te stemmen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen.
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

3 van 4 januari 2006
L. AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van OK Solutions en haar ondergeschikten voor de door OK Solutions geleverde
producten is beperkt tot de in artikel K 3 omschreven verplichting, tenzij sprake is van opzet of grove
schuld van OK Solutions.
2. De aansprakelijkheid van OK Solutions voor de door haar geleverde producten is in ieder geval
beperkt tot de directe schade van de wederpartij.
3. De aansprakelijkheid van OK Solutions voor de door haar geleverde producten bedraagt maximaal het
bedrag dat OK Solutions terzake van de betreffende geleverde producten bij de wederpartij in
rekening heeft gebracht of zal brengen.
4. OK Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de wederpartij, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnaties.
5. Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid van personeel van OK Solutions of van door
OK Solutions ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
6. OK Solutions is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van normale slijtage,
onoordeelkundig gebruik of behandeling of onjuist onderhoud. OK Solutions is eveneens niet
aansprakelijk voor enigerlei schade die zich voordoet na wijzigingen of reparaties door of namens de
wederpartij zelf, alsmede voor schade ontstaan door het niet naleven van voorschriften.

M. VRIJWARING
1. De wederpartij vrijwaart OK Solutions en haar ondergeschikten tegen alle aanspraken van derden
welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst
samenhangen.

N. BETALING
1. Betaling door de wederpartij dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen.
2. De wederpartij heeft geen recht op korting, verrekening of opschorting.
3. Indien betaling niet zoals overeengekomen geschiedt, zal de wederpartij van rechtswege in verzuim
zijn. De wederpartij zal alsdan aan OK Solutions rente verschuldigd zijn van 2,0% per maand vanaf
de datum van het intreden van het verzuim tot de dag van de algehele voldoening.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten van OK Solutions zijn voor rekening van de
wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de door de wederpartij
aan OK Solutions verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 225 Euro. OK Solutions kan
aanspraak maken op vergoeding van haar werkelijk gemaakte gerechtelijke (incasso)kosten.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de verschuldigde rente
en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de wederpartij
anders.

O. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zolang OK Solutions van de wederpartij enig bedrag uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft,
behoudt OK Solutions zich de eigendom van door haar geleverde producten voor. De eigendom zal
pas op de wederpartij overgaan, nadat al hetgeen de wederpartij aan OK Solutions verschuldigd is,
met inbegrip van rente en kosten, volledig is voldaan.
2. Indien de wederpartij nalaat enig aan OK Solutions verschuldigd bedrag terstond te betalen, zal OK
Solutions gerechtigd zijn die producten ten aanzien waarvan OK Solutions zich de eigendom heeft
voorbehouden terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van
terugname komen ten laste van de wederpartij.
3. De wederpartij is niet gerechtigd de producten, waarvan OK Solutions zich de eigendom heeft
voorbehouden, te vervreemden of te bezwaren.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

2 van 4 januari 2006
F. PRIJZEN
1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende
overheidsheffingen.
2. In geval de wederpartij gevestigd is in een land buiten de Europese Unie zal OK Solutions aan de
wederpartij geen omzetbelasting in rekening brengen, mits de wederpartij de transportdocumenten
en de in- en uitvoerdocumenten binnen 30 dagen na levering van een product aan OK Solutions
retourneert. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft, zal OK Solutions gerechtigd zijn alsnog
omzetbelasting aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. OK Solutions heeft het recht om, indien de prijs in een andere valuta dan de Euro is uitgedrukt, bij
een stijging van de waarde van de Euro ten opzichte van deze andere valuta, de prijs evenredig te
verhogen.
4. Kosten van vervoer door OK Solutions zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

G. LEVERINGSTERMIJNEN
1. Leveringstermijnen beginnen te lopen op de dag dat OK Solutions een aan haar verstrekte opdracht
schriftelijk danwel anderszins heeft aanvaard, zijnde na ontvangst van door wederpartij voor akkoord
getekende en retour gezonden complete opdrachtbevestiging en ontvangst van volledige (deel)
betaling op haar rekening.
2. Leveringstermijnen worden opgeschort zolang door de wederpartij niet de door OK Solutions
verlangde zekerheid is gesteld.
3. Leveringstermijnen zijn indicatief en zijn dan ook nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. OK Solutions zal derhalve nimmer in verzuim
zijn dan nadat zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke
termijn is gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen.

H. LEVERING
1. Producten worden vanaf de magazijnen en/of opslagplaatsen van OK Solutions geleverd, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment dat OK Solutions deze aan haar
ter beschikking stelt danwel op het moment waarop de producten bij haar worden afgeleverd.
3. Indien de wederpartij na ingebrekestelling in verzuim blijft de producten af te nemen, worden deze
voor haar rekening en risico opgeslagen.

I. EIGENSCHAPPEN
1. Producten worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden bij het tot stand komen van de
overeenkomst.
2. OK Solutions staat er niet voor in dat de producten ten tijde van de levering zonder gebreken en/of
tekortkomingen zijn. De wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk dat de producten gebreken en/of
tekortkomingen kunnen hebben.
3. OK Solutions staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende (veiligheids-
)voorschriften. De wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk dat de producten eventueel niet voldoen aan
(veiligheids)voorschriften.

J. RISICO-OVERGANG
1. Dadelijk nadat producten door OK Solutions aan de wederpartij zijn geleverd danwel door OK
Solutions aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, zijn zij voor rekening en risico van de
wederpartij.

K. RECLAMES
1. Reclames ter zake van de producten dienen schriftelijk te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na
levering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens OK Solutions ter zake vervalt.
2. Reclames ter zake van facturen dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen nadat de wederpartij
de factuur heeft ontvangen.
3. Bij terechte reclames zal OK Solutions binnen redelijke termijn zorgen voor herstel dan wel
vervanging, ter keuze van OK Solutions. Kosten van demontage en montage en reis- en
verblijfskosten van personeel van OK Solutions zijn voor rekening van de wederpartij.
4. Rechtsvorderingen ter zake van de door OK Solutions geleverde producten dienen op straffe van
verval uiterlijk binnen 1 jaar na levering te worden ingesteld.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

P. OVERMACHT
1. Indien OK Solutions als gevolg van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet
tijdig kan nakomen, is OK Solutions gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en is OK Solutions
niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de wederpartij.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de macht van OK Solutions liggende omstandigheid,
waardoor nakoming zonder tekortkoming niet mogelijk is, economisch redelijkerwijs onmogelijk wordt
gemaakt of anderszins nakoming redelijkerwijs niet van OK Solutions mag worden verwacht.
3. In ieder geval zullen als overmacht worden aangemerkt ziekte van het personeel, stagnatie of
vertraging bij toeleveranciers, vertragingen ontstaan tijdens het vervoer of de invoer van de te
leveren producten, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, brand, sabotage,
oorlog(sdreiging), staking, bedrijfsbezetting en inbeslagneming.
4. Indien OK Solutions een aan de wederpartij te leveren product nog van een derde geleverd dient te
krijgen, zal het niet (tijdig) kunnen leveren van het product door OK Solutions ten gevolge van het
feit dat OK Solutions het product niet (tijdig) geleverd krijgt van de derde, gelden als overmacht.
5. Indien OK Solutions zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan twee maanden zijn
zowel OK Solutions als de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel Q bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door schriftelijke mededeling hiervan aan de ander
zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn.

Q. ONTBINDING
1. Indien de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat
tot liquidatie van haar bedrijf, alsmede wanneer ten laste van haar beslag wordt gelegd, heeft OK
Solutions het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst
zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op
vergoeding van kosten en schade.
2. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking
van reeds door OK Solutions verrichtte prestaties en is de wederpartij gehouden tot betaling van de
tot dan toe reeds door OK Solutions verrichtte prestaties.
3. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van het feit dat de wederpartij één of meer van haar
verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, zal de wederpartij een terstond
opeisbare boete aan OK Solutions verschuldigd zijn van 20% van de koopsom, onverminderd het
recht van OK Solutions op volledige schadevergoeding en vergoeding van rente en kosten als bedoeld
in artikel N.

R. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is bij
uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het Weens Koopverdrag.

S. GESCHILLEN
1. Voor zover niet behorend tot de competentie van een kantongerecht, zullen alle geschillen tussen OK
Solutions en de wederpartij in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zaandam, januari 2006.